Yönerge


ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

ORMANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ARAŞTIRMA SERASI VE FİDANLIĞI İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan Araştırma Sera ve Fidanlığının kullanım organizasyonunu ve işleyişini sağlamaktır. Bu amaç kapsamında yönerge, Araştırma Serası ve Fidanlığının kullanımlarının organizasyonu ve işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Tanımlar

Madde 2 - (1) Bu yönergede kullanılan deyimlerden; “Üniversite” Artvin Çoruh Üniversitesi’ni, “Merkez” Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezini, “Müdür” Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkez müdürünü “fidanlık personeli” Araştırma Merkezi fidanlık ve sera alanında görevli olan personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklenecek Çalışmalar, Destek Türü, Başvuru ve Onay

Desteklenecek Çalışmalar

Madde 4 – Sera ve fidanlık alanının kullanımının sağlanmasıyla destek verilecek çalışmalar;

  1. Ön lisans, lisans ve lisansüstü ders uygulamaları
  2. Tohum ve fidanlık tekniği konusunda yapılan lisans ve lisansüstü tezler
  3. Tohum ve fidanlık tekniği konusunda akademik çalışmalar
  4. Sera ve fidanlık alanının kullanımına ihtiyaç duyulan ormancılık alanındaki çalışmalar
  5. Disiplinler arası araştırma projeleri
  6. Ormancılık çalışmaları kapsamında Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları tarafından talep edilen ve Merkezin amacına yönelik olan müşterek çalışmalar
  7. Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen ve sera ve fidanlık alanında gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulan etkinlikler
  8. Merkezin çalışma alanına giren konularda her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları,

Destek Türü

Madde 5 - (1) Çalışmalar, sera ve fidanlık alanının kullanımına olanak sağlamak ve çalışmaların uygulanmasına yardımcı olunmak suretiyle desteklenir. Araştırma merkezinin destekleyen kuruluş olarak yer aldığı projelerde ihtiyaç duyulan diğer torf, perlit, viyol saksı gibi malzemeler de destek kapsamında yer alır. Diğer durumlarda ihtiyaç duyulan malzemeler çalışmayı veya etkinliği yapan tarafa aittir.

(2) Desteklenen çalışma ve projelerde çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için sera ve fidanlık alanıyla ilgili teknik konu ve gerekli düzenlemelerin yapılmasından fidanlık personeli sorumludur. Fidanlık personeli, Araştırma merkezinin destekleyen kuruluş olarak yer aldığı projelerde, proje yürütücüsü koordinesinde proje çalışmalarına katılır. Araştırma Merkezimizin destekleyen kuruluş olarak yer almadığı, sadece fidanlık ve sera alanlarının kullanımı ile destek verdiği çalışma ve projelerde ise fidanlık personelinin proje çalışmalarıyla ilgili sorumluluğu bulunmamaktadır.

(3) Araştırma merkezi sera ve fidanlığında, Araştırma Merkezimizin destekleyen kuruluş olarak yer aldığı veya desteklediği projelerin olması şartıyla öğrenci stajları yaptırılabilir. Öğrenci, Merkez Müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde desteklenen çalışmalara katılabilir. Öğrenci stajlarının gerçekleştirilmesi sürecinde “Artvin Çoruh Üniversitesi Staj Yönergesi” esasları dikkate alınır.

(4) Diğer kamu kurumları tarafından sera ve fidanlık alanının uzun vadeli olarak kullanımına ilişkin talepler, talep eden Kurum Yetkili amiri ve Artvin Çoruh Üniversitesi rektörü tarafından “Fidanlık ve Sera Kullanımı İşbirliğine Dair Protokol” imzalanması suretiyle sağlanır. Protokol kapsamında Araştırma serasının kullanımının planlanması ve teknik bakımı Araştırma Merkezi sorumluluğunda gerçekleştirilir. Protokol maddeleri tarafların talepleri doğrultusunda belirlenir.

Başvuru ve Onay

Madde 6 - (1) Sera ve fidanlık alanının kullanımının sağlanabilmesi için Araştırma merkezi web sayfasında yer alan Fidanlık ve Araştırma Serası Kullanım Talep Formunun ilgili kişi ya da kuruluş yetkilisi tarafından ıslak imzalı olarak Merkez Müdürlüğüne sunulması gerekir. Artvin Çoruh Üniversitesi kapsamında yapılacak başvurular merkez müdürü tarafından onaylanır. Diğer kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan başvurular araştırma merkezi yönetim kurulu kararıyla onaylanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük

Madde 8 - (1) Bu yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 10 - (1) Bu yönerge hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünün izniyle Araştırma Merkez Müdürü yürütür.