Yönerge

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

ORMANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ARAŞTIRMA SERASI VE FİDANLIĞI İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan Araştırma Sera ve Fidanlığının kullanım organizasyonunu ve işleyişini sağlamaktır. Bu amaç kapsamında Yönerge, Araştırma Serası ve Fidanlığının kullanımlarının organizasyonu ve işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine ve 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Yönergede geçen;

a) Araştırma Serası ve Fidanlık: Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesinde bulunan fidanlık ve sera alanını,

b) Fidanlık Personeli: Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin fidanlık ve sera alanında görevli olan personeli,

c) Merkez: Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürünü,

d) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklenecek Çalışmalar, Destek Türü, Başvuru ve Onay

Desteklenecek çalışmalar

MADDE 4 – (1) Sera ve fidanlık alanının kullanımının sağlanmasıyla destek verilecek çalışmalar;

a) Ön lisans, lisans ve lisansüstü ders uygulamaları,

            b) Tohum ve fidanlık tekniği konusunda yapılacak olan lisans ve lisansüstü tezler,

c) Tohum ve fidanlık tekniği konusunda gerçekleştirilecek akademik çalışmalar,

ç)  Sera ve fidanlık alanının kullanımına ihtiyaç duyan ormancılıkla ilgili her türden çalışmalar,

d) Disiplinler arası araştırma projeleri,

e) Ormancılık çalışmaları kapsamında Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları tarafından talep edilen ve Merkezin amacına yönelik olan müşterek çalışmalar,

f) Kamu ve sivil soplum kuruluşları tarafından düzenlenecek olan ve sera-fidanlık alanında gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulan etkinlikler,

g) Merkezin çalışma alanına giren konularda her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programlarıdır.

Destek türü

MADDE 5 (1) Çalışmalar, sera ve fidanlık alanının kullanımına olanak sağlamak ve çalışmaların uygulanmasına yardımcı olunmak suretiyle desteklenir. Merkezin destekleyen kuruluş olarak yer aldığı çalışmalarda, ihtiyaç duyulan torf, perlit, viyol, saksı vb. malzemeler destek kapsamında olup Merkez tarafından karşılanır. Diğer durumlarda ise çalışmayı veya etkinliği gerçekleştiren kişi, kurum veya kuruluşça karşılanır.

(2) Desteklenen çalışma ve projelerde çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için sera ve fidanlık alanıyla ilgili teknik konu ve gerekli düzenlemelerin yapılmasından fidanlık personeli sorumludur.

(3) Merkezin destekleyen kuruluş olarak yer aldığı veya desteklediği projelerin devam ediyor olması şartıyla öğrenci stajları sera ve fidanlıkta yaptırılabilir. Öğrenci, Müdürün sorumluluğu ve koordinesinde desteklenen çalışmalara katılabilir. Öğrenci stajlarının gerçekleştirilmesi sürecinde Artvin Çoruh Üniversitesi Staj Yönergesi esasları dikkate alınır.

(4) Diğer kamu kurumları tarafından sera ve fidanlık alanının uzun vadeli olarak kullanımına ilişkin talepler, talep eden kurum yetkili amiri ve Rektör tarafından protokol imzalanması suretiyle sağlanır. Protokol kapsamında seranın kullanımının planlanması ve teknik bakımı Merkez sorumluluğunda gerçekleştirilir. Protokol maddeleri tarafların talepleri doğrultusunda belirlenir.

Başvuru ve onay

MADDE 6 (1) Sera ve fidanlık alanının kullanım talepleri, Merkezin web sayfasında yer alan Fidanlık ve Araştırma Serası Kullanım Talep Formunun ilgili kişi ya da kuruluş yetkilisi tarafından doldurularak ıslak imzalı şekilde Merkeze gönderilmesi gerekmektedir.

(2) Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim elemanları veya öğrencileri tarafından yapılacak başvurular Müdür tarafından onaylanır. Diğer kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan başvurular Yönetim Kurulu kararıyla onaylanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bitki Üretim, Bakım ve Satış İşlemleri

Bitki üretim ve bakım işleri

MADDE 7 (1) Merkezin destekleyen kuruluş olarak yer aldığı fidan üretimi ile ilgili projelerde, fidanlık personeli üretim çalışmalarına katılır. Bu çalışmalarda söz konusu bakım işleri fidanlık personelinin sorumluluğunda gerçekleştirilir. Merkezin destekleyen kuruluş olarak yer almadığı üretim çalışmalarında ise fidanlık personeli proje yürütücüsü koordinesinde çalışmalara katılabilir. Ancak, üretim süreci ve bakım çalışmaları ile ilgili sorumluluk çalışmayı gerçekleştiren kişi, kurum veya kuruluşa aittir.

(2) Fidan üretim çalışmalarında üretimi yapılacak türlere, üretim amacına ve üretim miktarlarına Yönetim Kurulunca karar verilir.

Satış işlemleri

MADDE 8 (1) Merkez fidanlığı ve serasında üretilen orman ağacı fidanı, süs bitkisi veya tıbbi aromatik bitkilerin satışı yapılabilir. Satışa sunulacak türler ve türlerin birim fiyatları Yönetim Kurulunca belirlenir ve Merkezin web sayfasında ilan edilir. Talepler, Araştırma Merkezinin web sayfasında yer alan bitki talep formunun doldurularak Merkeze sunulması ile alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 Hüküm bulunmayan haller

  MADDE 9 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Serası ve Fidanlığı İşleyiş Yönergesi Kabul Edildiği Senato Toplantısının

Tarihi

Sayısı

../../2021

2021/..-..