Yönetmelik

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMANCILIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır;

a) Türkiye’de ormancılık faaliyetleri için gerek duyulan araştırmaları yapmak,

b) Ormancılık konusunda yapılan akademik çalışmalara araştırma imkanları sağlamak,

c) Disiplinler arası araştırma projeleri geliştirilmesine ve uygulamaya aktarılmasına koordinatörlük yapmak ve yardımcı olmak,

ç) Ormancılık konusunda çalışan kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak ve bu sektörün sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

d) Türkiye ormancılığının gelişmesi için ormancılıkla ilgili faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine gitmek,

e) Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını kamu ve özel sektörde çalışan araştırmacılara duyurmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak,

f) Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak,

g) Araştırmacıların araştırma yapmalarına dönük engellerin kaldırılmasına ve araştırmaların hızla yapılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

ğ) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek ve öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve olanaklar sağlamak,

h) Merkezin çalışma alanına giren konularda her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

ı) Yurtiçi ve dışındaki benzer kuruluşlarla Merkezin amacına yönelik müşterek çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 - Merkezin yönetim organları şunlardır;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 - (1) Müdür; Üniversitenin Orman Fakültesi tam zamanlı ve kadrolu, ormancılık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmaları olan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyelerinden en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür Merkezi temsil eder ve Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden birinci derecede sorumlu olup, bu yönde bütün tedbirleri alır ve uygular. Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

b) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve denetlemek,

c) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki araç gerecin verimli kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

ç) Yıl sonlarında ve istenildiğinde Rektörlüğe, Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,

d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak,

e) Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer merkezler ile işbirliği çalışmalarını yürütmek,

f) Merkezin her düzeydeki personeli üzerinde, genel gözetim ve denetim görevlerini yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversitedeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında çalışmalarda bulunan Müdürün önereceği öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır, süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyelerinden biri ya da birkaçı, Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak; çalışma düzenini, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek ve Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezle ilgili esaslara ilişkin taslakları hazırlamak ve Senatonun onayına sunmak,

c) (Değişik:RG-27/2/2017-29992) Merkeze ait fidanlık, seralar ve laboratuarlarda çalışma ilkeleri ve işleyişi, kullanımlarının planlanması ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli kararları almak,

ç) Müdürlükçe hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak,

d) Çalışmalarda Müdüre yardımcı olmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili Üniversitenin öğretim elemanları, istekleri halinde Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yedi kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunan bir danışma organı olup, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür